♦ معرفی اداره تحقیق و توسعه :

 

رئیس اداره تحقیق و توسعه :

 دکتر حسین روغنگران

 
 تلفن:  38795046 -051 
            داخلی : 9044              

پست الكترونيك: 

RoghangaranKHH1[at]mums.ac.ir 

معاون :

 دکتر رزیتا سالاری

 
تلفن:  38049487 -051  
          داخلی : 9487            

پست الكترونيك: 

SalariR1[at]mums.ac.ir 

 تماس با ما :

پست الكترونيك:    roghangaranKHH1[at]mums.ac.ir

تلفن:  38795046 -051             داخلی : 9044          

 

♦♦ ساختار سازمانی اداره تحقیق و توسعه : 

 

♦♦ معرفی اداره تحقیق و توسعه

♦♦ اطلاعیه ها

♦♦ همکاران اداره تحقیق و توسعه:

نام و نام خانوادگی   سمت تلفن مستقیم
داخلی پست الکترونیک
دکتر رزیتا سالاری
جانشین رئیس اداره 051-38049487 9487 SalariR1[at] mums.ac.ir
دکتر رویا جباری

مسئول واحد اطلاع رسانی داروها و سموم 

051-38049593

9593

 JabbariR[at]mums.ac.ir

دکتر مرضیه هراتی

مسئول واحد تجویز و مصرف منطقی دارو 

051-38049489

9489

 HaratiM1[at]mums.ac.ir

دکتر مرضیه رامون

مسئول واحد پاسخگویی به کمبودهای دارویی

051-38049593

9593

 RamounM1[at]mums.ac.ir

مهندس نفیسه مقدادیان
 مسئول واحد توسعه 051-38049592 9592

 MeghdadianN1[at]mums.ac.ir

مهندس نعیمه عشقی

 مسئول واحد آموزش  051-38049594 9594 Eshghin1[at]mums.ac.ir

مهندس سارا صباغیان

 مسئول واحد آمار 051-38049589 9589

 SabbaghianS9[at]mums.ac.ir