♦  معرفی مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :

 

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی:

مهندس امیر نایب

تلفن : 38049631-051         داخلی :  9631


 ♦♦ اطلاعیه ها ♦♦
 ♦♦ سایت های مرتبط ♦♦

 ♦♦ شرح وظایف مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی ♦♦

تاريخچه:

اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1378با هدف مدیریت و نظارت بر خرید، نگهداری، تعمیرات، آموزش, اسقاط و ایمنی تجهیزات پزشکی واحدهای درمانی تاسیس گردید.

ماموريت:

اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی حضوري فعال در فرآیند بهبود وضعیت تجهیزات پزشکی مراکز، نظارت بر اجرای اصولی و موثر کمیته‌های تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی دارد. همچنين آموزش و نظارت بر کاربری و نگهداری دستگاههای پزشکی جهت افزایش عمر مفید دستگاهها و بهره‌برداری صحیح از تجهیزات پزشکی نيز در حوزه اختيارات اين واحد مي باشد. از ديگر وظايف و اختيارات اين واحد برنامه‌ریزی و نظارت برعملیات نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون دستگاهها, ارائه دستورالعمل و راهکارهای لازم جهت مدیریت صحیح تجهیزات پزشکی و ... است.

از آنجا که کارکرد صحیح و قابل اعتماد تجهیزات پزشکی در حوزه فرآیندهای تشخیصی و فرآیندهای درمانی در ارتباط مستقیم با سلامت بیمار و کاربر دستگاه می‌باشد، اهمیت توجه به مقوله تجهیزات پزشکی به روشنی درک می‌گردد.

چشم‌انداز:

اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی با مدیریت مؤثر و کارآمد فرآیندهای واحد ضمن استفاده بهینه از سرمایه، افزایش کارآیی دستگاه‌ها، ارائه خدمات حائز کیفیت درمانی و میزان هزینه‌های جاری کاهش می‌یابد و صدمات ناشی از کارکرد تجهیزات را برای بیمار به حداقل می‌رساند.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 ♦♦ همکاران مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی:
                                                                   
نام و نام خانوادگی   حوزه فعالیت 
شماره تماس پست الکترونیک
مهندس امیر نایب

سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی

38049455

 nayebJA1[at]mums.ac.ir

مهندس مهدیه حشمدار راوری کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی 38049114 ravariM1[at]mums.ac.ir
مهندس زهراسادت ارشادنیا
کارشناس نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی 38762841

ershadniaZ1[at]mums.ac.ir

مهندس زهره سبحانی کارشناس نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی
 38049445

sobhaniSZ3[at]mums.ac.ir

مهندس علیرضا عطارپور کارشناس نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی 38049479  attarpourA3[at]mums.ac.ir
مهندس احمد کوهساری
کارشناس نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی 38049445 kouhsaryA3[at]mums.ac.ir
مهندس ویدا هراتی کبیر
کارشناس نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی 38049443 haratiKV3[at]mums.ac.ir