مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی>مجوزهاي بهداشتي
  
 ♦♦ مجوزهاي بهداشتي :
 
مجوزهاي بهداشتي شامل پروانه هاي بهره برداري، مسئول فني، ساخت، تمديد يا اصلاح پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهاي موردي شامل تغيير وزن و نوع بسته بندي، تغيير نام محصول يا مؤسسه، استفاده از ظرفيت هاي خالي كارخانجات، شناسه نظارت کارگاهي، هم چنين صدور مجوز واردات و گواهي بهداشت براي صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي باشد كه بر اساس قانون مذكور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العمل هاي صادره جهت توليد، نگهداري، توزيع و فروش اين محصولات صادر مي شود.
 
 
 
 
1  پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی (ثبت منبع)
2  پروانه مسئول فني
3  پروانه ساخت
4  پروانه بهداشتی کارگاهی (تأسیس و بهره برداری و شناسه نظارت تولید کارگاهی)
5  صادرات مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
6  واردات مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
7 مجوزهاي موردي(تغيير اوزان،‌نوع پوشش بسته بندي و نام تجاري دوم) از طریق سامانه FMS.mums.ac.ir
8

مجوز تأييد گواهي سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي جهت درج بر روي برچسب فرآورده هاي غذايي

9

 مجوز نشان ایمنی و سلامت

10 فلوچارت ها