معاونت غذاودارو> میز خدمت > خدمات مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی:


♦♦ خدمات مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :

 

شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
  نرم افزار مدیریت جامع تجهیزات پزشکی
 
  قوانین و دستورالعمل ها
  لیست تولیدکنندگان و اصناف
  اطلاع رسانی


** نظرسنجی نحوه ارائه خدمت