معاونت غذاودارو> میز خدمت > خدمات مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی:

 

♦♦ خدمات مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی :

 

شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
  سامانه مدیریت و نظارت بر محصولات سلامت محور
  سامانه مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
  مجوزهای بهداشتی
  ضوابط فنی و بهداشتی
  بخشنامه ها و دستورالعمل ها
  قوانین و مقررات
  اطلاع رسانی


** نظرسنجی نحوه ارائه خدمت