معاونت غذاودارو> میز خدمت > خدمات مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل:

 

♦♦ خدمات مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل :

 

شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
  سامانه مدیریت امور داروخانه ها

  سامانه مدیریت مراکز سوء مصرف مواد مخدر
  بخشنامه ها و دستورالعمل ها
  اطلاع رسانی
  اطلاع رسانی تغییر قیمت دارو


** نظرسنجی نحوه ارائه خدمت