معاونت غذاودارو> میز خدمت > خدمات مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی:

 

♦♦ خدمات مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی :

 

شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
  سامانه مدیریت و نظارت بر محصولات سلامت محور  
     


** نظرسنجی نحوه ارائه خدمت