معاونت غذاودارو> میز خدمت > خدمات مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل:

 

♦♦ خدمات مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل :

 

شناسنامه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
  سامانه مدیریت امور داروخانه ها
 
  سامانه مدیریت مراکز سوء مصرف مواد مخدر


** نظرسنجی نحوه ارائه خدمت