معاونت غذا و دارو>سایر واحدها> واحد فناوری اطلاعات♦♦ معرفی واحد فناوری اطلاعات :


◊◊ مسئول واحد :
مهندس نرگس بهمن زاده
◊◊ تلفن :

051-38049011

داخلی : 9011

◊◊ پست الکترونیک :  BahmanzadeN1[at]mums.ac.ir

♦♦ رئوس عملکرد وفعالیتهای واحد کامپیوتر :

1- توسعه وتجهیز سیستم رایانه ای معاونت
2-  نظارت بر سیستم های اتوماسیون اداری موجود در معاونت
3- اقدامات لازم در جهت طراحی سایت معاونت غذا ودارو وفعال سازی آن در سایت دانشگاه با هماهنگی مديريت فناوري اطلاعات
4- همکاری در جهت تنظیم مفاد انفورماتیکي قراردادهایی ازقبیل پشتیبانی نرم افزار حوزه دارو معاونت غذاودارو ونیزپشتیبانی سخت افزاری و سیستم های اداره شبکه داخلی و پشتیبانی نرم افزار حضور وغیاب .
5- اقدام در جهت راه اندازی نرم افزار های بهینه ساز سیستم ازقبیل :
سیستم مکانیزه حضور وغیاب با همکاری واحدهای مربوطه از جمله اموراداری که نتیجه حاصل از آن ، مکانیزه کردن اموری از قبیل ساعات ورود وخروج پرسنل،مرخصی ها (ساعتی وروزانه )،ماموریتها، ساعات اضافه کاری و تاخیر وتعجیلها به همرا ه سیستم ضبط تصویری Online .
  • نرم افزار اموال و تدارکات
  •  نرم افزار حوزه غذا
  •  نرم افزار پرسنلی و کارگزینی
  •  نرم افزار بررسی وثبت نسخ داروئی
  •  و چندین نرم افزار کاربردی دیگر
 
6- اقدام در جهت آماده سازی تمهیداتی (ازقبیل آموزش )برای پیاده سازی نرم افزاردبیرخانه و آماده سازی این حوزه در جهت پیوستن به پروژه دولت الکترونیک وسیستم paperless  .
7- توسعه شبکه داخلی( LAN ) به مرکز کامپیوتر دانشگاه ونیز سعی در بهینه سازی ورفع عیوب سخت افزاری
8- اقدام در جهت ایجادپست های الکترونیکی مورد نیاز واحدها وادارات مختلف معاونت غذاودارو . اقدام فوق در جهت ارتباطات  هر چه سریعتر وراحتتر صورت پذیرفته است که منجر به تشکیل پست های الکترونیکی (  Email) شده است .