معاونت غذا و دارو>سایر واحدها> واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی


♦ معرفی واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی :


◊◊ مسئول واحد :
مهنس نعیمه عشقی
◊◊ تلفن :

051-38049489    

داخلی : 9489

◊◊ پست الکترونیک :  EshghiN1[at]mums.ac.ir ♦واحد آموزش مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

 واحد آموزش مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

 ♦واحد آموزش آزمایشگاه کنترل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

 ♦واحد آموزش اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی

شرح وظایف واحد آموزش


آموزش اصطلاحي است كه دامنه آن طيف وسيعي از فعاليتها را در بر مي گيرد. آموزش به فرايند انتقال معلومات، نگرشها و مهارتها از فرد يا گروهي به فرد يا گروه  ديگر براي ايجاد تغييرات در ساختارهاي شناختي ، نگرشي و مهارتي آنها گفته مي شود.

 كميته آموزش معاونت غذا و دارو از سال 1382 شروع به فعاليت كرد. هدف اين كميته آموزش پرسنل بخش در زمينه هاي تخصصي كاري و نيز در زمينه هاي مهارت ها و دانش عمومي ،همچنين آموزش مسئولين فني واحدهاي توليدي و عموم  مردم مي باشد. منظور از آموزش پرسنل بخش كليه كوششهايي است كه در جهت بهبود سطح دانش وآگاهي‌، مهارتهاي فني - حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در پرسنل بخش يك سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي كند . آموزش پرسنل بخش معناي وسيع و گسترده اي دارد و تنها معني كارآموزي‌، كارورزي و يا تمرين عملي در يك زمينه بخصوص را در بر نمي گيرد ، بلكه دامنه آن به قدري وسيع مي شود كه از فرا گيري يك حرفه و فن ساده شروع مي شود و به احاطه كامل برعلوم و فنون بسيار پيچيده، ورزيدگي در امور سرپرستي و مديريتي و همچنين به چگونگي رفتار و برخوردهاي مناسب در مقابل مسائل انساني ، اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي بسط مي يابد. لذا به منظور نياز سنجي دقيق و افزايش اثر بخشي دوره هاي تخصصي، نياز سنجي براي هر پست سازماني بر اساس دستورالعمل هاي واحد آموزش دانشگاه بصورت سالانه صورت مي پذيرد. از هر يك ازادارات تابعه معاونت غذا و دارو يك نماينده در كميته مذكور حضور دارد كه با هماهنگيهاي داخلي، دوره ها مشخص و پس از تاييد واحد آموزش دانشگاه و ثبت در سامانه آموزش کارکنان برنامه ريزي جهت اجرا صورت مي پذيرد.

آموزش عموم مردم نيز با توجه به مناسبتهاي مختلف ، از طريق رسانه هاي گروهي و يا ارائه پمفلت يا پوستر صورت مي پذيرد.

در زمينه آموزش مسئولين فني واحدهاي توليدي ، با توجه به دستورالعمل شماره 29211 مورخ 83/11/3 اداره کل نظارت برموادغذايي و بهداشتي  وزارت بهداشت و درمان مبني بر لزوم گذراندن دوره هاي آموزشي  توسط مسئولين فني و مديران و کسب حداقل 25 امتياز در هر سال ( دستورالعمل روش اجرايي پيوست  مي باشد ) واحد آموزش معاونت غذا و دارو از سال 1384 مبادرت به  پيگيري  در برگزاري  دوره هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آن توسط موسسات آموزشي  نمود . در اين راستا و به منظور هماهنگي و اطلاع رساني به مسئولين فني و مديران  واحد هاي توليدي  از دوره هاي مورد تائيد اين معاونت  مقرر گرديد تقويم آموزشي مورد تائيد با فواصل زماني و به شرح پيوست از سال 1388 اعلام گردد.بديهي است دوره هاي خارج از تقويم مذکور مورد تائيد و قابل قبول نمي باشند.

 

♦♦ دوره آموزشی بهبود و ارتقاء فرآیندها

♦♦ دستورالعمل روش اجرايي آموزش مسئولين فني و مديران