اداره تحقیق و توسعه> کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

 

♦ معرفی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو :

 

◊◊ مسئول واحد :
دکتر مرضیه هراتی
◊◊ تلفن :

051-38049489    

داخلی : 9489

◊◊ پست الکترونیک :  HaratiM1[at]mums.ac.ir

به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات دارویی و درمانی، ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو و کمک به برنامه های ارتقاء سلامت در راستای اجرای وظایف قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل های ابلاغی وزیر در سال های 1375 و 1386، کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در از سال  1367 با نام کمیته علمی بررسی نسخ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز به کار نموده است فعالیت عملی این کمیته به دنبال برگزاری سمینار تجویز منطقی دارو در خرداد ماه 1375 آغاز گردید. نتایج بدست آمده در طی چندین سال فعالیت کمیته نشان می دهد که روند تجویز تغییرات مطلوب داشته که مبنای حصول این نتایج بر اساس ارسال گزارش عملکرد به پزشکان، تذکراتی چون پرهیز از تجویز اشکال تزریقی داروها، توام درمانی های نابجا، علامت درمانی و .... از طریق این کمیته بوده است.


** شرح  وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو :

+ اجرای مصوبات و سیاست های کمیته کشوری
+ استخراج، تدوین و اعلام شاخص های تجویز دارو در نسخ در منطقه تحت پوشش
+ ارسال فرم های ممیزی- بازخورد و ارائه نتایج حاصله به گروه پزشکی، داروخانه ها، مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان ها و ...
+ ارائه راهکارها و پیشنهادات برای سیاست گزاری و برنامه ریزی به کمیته کشوری
+ تعیین نقاط ضعف موجود در فرآیند تجویز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش مبتنی بر روش های علمی و نتایج حاصل از بررسی های نسخ
+ اجرای راهکارها و مداخلات ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو با ایجاد همکاری بین واحدهای مختلف مرتبط با موضوع (درون و برون سازمانی)
+ برگزاری جلسات کارگروه های کارشناسی و تخصصی در موضوعات مرتبط برحسب موضوع
+ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه کمیته و تعیین و برآورد بودجه مورد نیاز جهت طرح و تصویب در کمیته کشوری
+ ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کمیته کشوری


** گزارشات کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو :

+ گزارش جامع پزشکان در سال 1394
+ گزارش جامع 6 ماهه اول پزشکان در سال1395
+ نمونه گزارش عملکرد پزشک

 

** فعالیت های کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو :

+ برگزاری جلسات کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو
+ آموزش گروه پزشکی
+ آموزش مردمی:
+++  مواد روان گردان
+++  مصرف منطقی آنتی بیوتیک
+++  داروهای ضد درد
+++  آلرژی های فصلی در کودکان
+ انتشارات
+ برنامه های صدا و سیما