اداره تحقیق و توسعه> واحد توسعه

 

♦ معرفی واحد توسعه :

 

◊◊ مسئول واحد :
دکتر رزیتا سالاری
◊◊ تلفن :

051-38049487    

داخلی : 9487

◊◊ پست الکترونیک :  SalariR1[at]mums.ac.ir
◊◊ همکاران واحد :

دکتر رویا جباری

مهندس نفیسه مقدادیان


** شرح وظایف واحد:

-- تدوین برنامه استراتژی حوزه معاونت غذا و دارو
-- احصا و مستندسازی فرایندهای معاونت غذا و دارو
-- پیگیری احصاء و ارتقا فرایندهای اولویت دار حوزه های مدیریتی معاونت غذا و دارو
-- تدوین عناوین اقدامات استراتژیک حوزه های مدیریتی معاونت غذا و دارو
-- تدوین برنامه های عملیاتی حوزه های مدیریتی معاونت غذا و دارو
-- پیگیری و اجرایی نمودن برنامه عملیاتی حوزه های مدیریتی معاونت غذا و دارو
-- تدوین شاخص های ارزیابی عملکردی حوزه های مدیریتی معاونت غذا و دارو
-- پیگیری اجرایی شدن و استقرار شاخص های ارزیابی عملکرد حوزه های مدیریتی معاونت غذا و دارو
-- تهیه گزارش های آماری و شاخص های عملکردی معاونت غذا و دارو برای سطوح مدیریتی بالادستی ( سازمان غذا و دارو، استانداری، هیات امنا دانشگاه، هیات رئیسه، مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه )
-- پیگیری تهیه داشبوردهای مدیریتی در راستای اجرایی نمودن مدیریت مبتنی بر اطلاعات حوزه معاونت غذا و دارو
-- تهیه گزارشات آماری عملکردی مدیریت های حوزه معاونت غذا و دارو بصورت ماهیانه، فصلی و سالیانه
-- مشارکت در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه
-- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه
-- پیگیری اجرایی نمودن برنامه عملیاتی دانشگاه
-- پیگیری در راستای طرح و تصویب دستورکارهای مرتبط با مدیریت های حوزه معاونت غذا و دارو در جلسات هیات امنا دانشگاه