معاونت غذا و دارو> مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم (DPIC)

 

♦♦ هفته پیشگیری از مسمومیت ها :


فایل آموزشی هفته پیشگیری از مسمومیت ها - سال1396

♦♦♦

فایل آموزشی هفته پیشگیری از مسمومیت ها - سال1395

♦♦♦

پیام های هفته پیشگیری از مسمومیت ها 

دستورالعمل ها/کتابچه ها/پمفلت های آموزشی