♦ معرفی اداره تحقیق و توسعه :


رئیس اداره تحقیق و توسعه :

 دکتر حسین روغنگران


 تلفن:  38795046 -051 
            داخلی : 9044              

پست الكترونيك: 

RoghangaranKHH1[at]mums.ac.ir         

معاون :

 دکتر رزیتا سالاری

 
تلفن:  38049487 -051  
          داخلی : 9487            

پست الكترونيك: 

SalariR1[at]mums.ac.ir         

 تماس با ما :

 
پست الكترونيك:    roghangaranKHH1[at]mums.ac.ir

تلفن:  38795046 -051             داخلی : 9044          

 

♦♦ ساختار سازمانی اداره تحقیق و توسعه : 


♦♦ اطلاعیه ها

♦♦ همکاران اداره تحقیق و توسعه:

نام و نام خانوادگی   تلفن مستقیم
داخلی پست الکترونیک
دکتر رزیتا سالاری
051-38049489 9487 SalariR1[at] mums.ac.ir
دکتر رویا جباری

051-38049489

9489

 JabbariR[at]mums.ac.ir

دکتر مرضیه هراتی

051-38049489

9489

 HaratiM1[at]mums.ac.ir

مهندس نفیسه مقدادیان
051-38049487 9487

 MeghdadianN1[at]mums.ac.ir

مهندس نعیمه عشقی

051-38049489 9489 Eshghin1[at]mums.ac.ir