معرفی مدیر نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی:

     

مدیر نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی:


دکتر علیرضا عطاران

مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی

سوابق کاری :

  

70/11/08 لغایت 74/04/31
مدیر شبکه بهداشت ودرمان قوچان
74/05/01 لغایت 79/03/10 معاون اداری ومالی بیمارستان قائم(ع)
79/03/11 لغایت 86/04/31 مدیر بیمارستان قائم (عج)
86/05/01 لغایت 89/06/31 معاون مدیریت توسعه ومنابع انسانی دانشگاه
89/07/01 لغایت 93/04/13 مدیر بیمارستان امام رضا(ع)
93/04/14 لغایت تاکنون مدیر نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی دانشگاه

 

شماره تلفن مستقیم
38780134 -  051
داخلی
9484
نمابر
38762841 -   051
پست الکترونیک
attarana1[at]mums.ac.ir