مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی>واحد فنی و بازرگانی:


واحد فنی و بازرگانی مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :


 

♦♦♦ معرفی واحد فنی و بازرگانی:
 
   
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا شاهروخی
شماره تماس مستقيم: 051-38049070
شماره تماس داخلي: 9070
شماره نمابر: 051-38762841
پست الکترونیک: ShahrokhiMR[at]mums.ac.ir

 

 

  دستورالعمل ها

شرح وظایف:

   ++پیوست