مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی>واحد نظارت و ارزیابی:


واحد نظارت و ارزیابی مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :


 

♦♦♦ معرفی واحد نظارت و ارزیابی:
 
   
نام و نام خانوادگی: مهندس امیر نایب
شماره تماس مستقيم: 051-38049070
شماره تماس داخلي: 9070
شماره نمابر: 051-38762841
پست الکترونیک: nayebja1[at]mums.ac.ir
شرح وظایف: پیوست
   
نام و نام خانوادگی: مهندس مهدیه حشمدار راوری 
شماره تماس مستقيم: 051-38049070 
شماره تماس داخلي: 9070 
شماره نمابر: 051-38762841
پست الکترونیک: ravarim1[at]mums.ac.ir
شرح وظایف: پیوست
   
نام و نام خانوادگی: مهندس هادی اکبری
شماره تماس مستقيم: 051-38049070
شماره تماس داخلي: 9070
شماره نمابر: 051-38762841
پست الکترونیک: akbarihd3[at]mums.ac.ir
شرح وظایف: پیوست
   
 نام و نام خانوادگی:  مهندس ملیحه قمری
 شماره تماس مستقيم:  051-38049070
 شماره تماس داخلي: 9070 
 شماره نمابر: 051-38762841 
 پست الکترونیک: ghamarim3[at]mums.ac.ir 
شرح وظایف: پیوست