مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی>واحد آموزش و پژوهش 

 


واحد آموزش و پژهش مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :


 

♦♦♦ معرفی واحد آموزش و پژوهش:
 
   
نام و نام خانوادگی: ژاله زروانی
شماره تماس مستقيم: 051-38049070
شماره تماس داخلي: 9070
شماره نمابر: 051-38762841
پست الکترونیک: ZarvaniJ1[at]mums.ac.ir

 

 

◊◊◊ دوره های آموزشی ◊◊◊

 

شرح وظایف:

 

1 بررسی نیازهای اموزشی مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشکی در سطح دانشگاه و مراکز تابعه
 2 تدوین و برگزاری دوره های آموزشی  تجهیزات وملزومات پزشکی
 3 پیگیری برگزاری آموزش مسئولین فنی ملزومات مصرفی بیمارستان ها
 4 بررسی و کارشناسی طرح های تحقیقاتی  و پژوهشی در زمینه ملزومات پزشکی
 5 نیازسنجی پژوهشی ملزومات پزشکی
6 همکاری جهت برگزاری همایش های آموزشی تجهیزات و ملزومات پزشکی
7 ارزیابی میزان تاثیر آموزش های صورت گرفته در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی
8 گرد اوری استانداردها ، مراجع و الزامات مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشکی
9 رعایت معیارهای ارزیابی تکنولوژی سلامت (HTA) در کلیه فرایندهای تجهیزات پزشکی
10 همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و رشد ملزومات پزشکی
11 استخراج مشکلات و معضلات در زمینه ملزومات پزشکی و ارائه طرح تحقیقاتی  و پژوهشی در جهت موانع فوق
12 آموزش پرسنل نیروی انتظامی و اصناف و گمرک و بازرگانی حسب نیاز
13 تکمیل سامانه ارزیابی عملکرد معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه