مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی>اطلاع رسانی> اطلاعیه ها - آذر ماه 95:

 

♦♦ اطلاعیه ها - آذر 1395 :


*

ثبت اطلاعات آزمایشگاه واحد تولیدی

* طرح ساماندهی و صدور پروانه/مجوز الکترونیک آزمایشگاه های کنترل غذاودارو