آزمایشگاه کنترل مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی> فرآیندها 


♦♦ فرآیندها :


* فرآیند ورود نمونه به دبیرخانه آزمایشگاه و ارسال به بخش های مختلف آزمایشگاه
* فرآیند خروج جواب آزمایشات از بخشهای مختلف آزمایشگاه به دبیرخانه و ارسال آن
* فرآیند بازدید از آزمایشگاه های کارخانجات تولید موادغذایی، آرایشی و بهداشتی
* فرآیند تهیه و گردآوری اطلاعات آماری
*

فرآیند درخواست و تائید خرید دستگاه ها  و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

* فرآیند دریافت دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهي موردنیاز
*

فرآیند انجام آزمون های فیزیکو شیمیایی:

-- بخش لبنیات،روغن و فرآورده های گوشتی

-- بخش کمپوت، کنسرو، آشامیدنی ها و فرآورده های قنادی

-- بخش آرد، غلات  و فرآورده های آردی

-- بخش آفزودنی ها و رنگ ها

-- بخش بسته بندی

-- بخش HPLC(سم شناسی)

-- بخش آنالیز دستگاهی و سم شناسی

-- بخش آرایشی و بهداشتی

*

فرآیند انجام آزمون های میکروبی:

-- بخش میکروبی

*

فرآیند آموزش مسئول فنی:

-- بخش لبنیات،روغن و فرآورده های گوشتی

-- بخش کمپوت، کنسرو، آشامیدنی ها و فرآورده های قنادی

-- بخش آرد، غلات  و فرآورده های آردی

-- بخش آفزودنی ها و رنگ ها

-- بخش بسته بندی

-- بخش میکروبی

-- بخش آرایشی و بهداشتی

* فرآیند بازدید از واحدهای متقاضی تاسیس آزمایشگاه همکار