مديريت آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي> آزمايشگاه آنالیز دستگاهی-سم شناسی

♦♦ آزمايشگاه آنالیز دستگاهی و سم شناسی:


محصولات مورد آزمون:

آنالیز محصولات مختلف مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی از نظر میزان فلزات سنگین، اتانول ، متانول، اسیدهای چرب تشکیل دهنده و مایکوتوکسینها

ویژگی های فيزيکوشيميايي محصولات مورد آزمون 

 دستگاه هاي مستقر در آزمايشگاه :


نام دستگاه

نام کامل لاتین دستگاه

مارک دستگاه

کشور سازنده

گازکروماتوگراف

Gas Chromatograph

Shimadzu GC-17A

Japan 

گازکروماتوگراف جرمی

Gas chromatograph Mass

Agilent 5973C

USA

اسپکتروفتومتر جذب اتمی

Atomic Absorption Spectrophotometer

Shimadzu 6650

Japan 

 

اسپکتروفتومتر جذب اتمی

Atomic Absorption Spectrophotometer

Varian 240FS

USA 

اسپکتروفتومتر مادون قرمز

Infrared spectrophotometer

Shimadzu FTIR 8300

 

Japan 

گازکروماتوگرافی با عملکرد بالا

HPLC

Waters 600

USA