فعالیت های اصلی

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی >فعالیت های اصلی

♦ فعالیت های اصلی :

الف) فعاليتهاي اجرايي وخدماتي :

1- ارزيابي وكنترل نمونه هاي مواد غذايي ,آرايشي و بهداشتي واحدهاي توليدي استان خراسان ( سطح توليد ) كه عمدتا داراي پروانه ساخت يا كد بهداشتي بوده و توسط اداره نظارت برمواد غذايي نمونه برداري وبه آزمايشگاه ارسال مي شود .

2-ارزيابي وكنترل نمونه هاي مواد غذايي ,آرايشي وبهداشتي مراكز عرضه وفروش مواد غذايي ( سطح عرضه ) كه بوسيله مراكز بهداشتي نمونه برداري وبه آزمايشگاه ارسال مي شود .

3- كنترل وارزيابي مواد اوليه وفرآورده هاي مختلفي كه جهت واردات يا صادرات از گمركات استان خراسان نياز به گواهي بهداشتي داشته كه همراه آنها برگ هاي آناليز وگواهي هاي بهداشتي اين فرآورده ها نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرند .

4- ارزيابي واظهار نظر در مورد نمونه هايي كه شاكيان خصوصي يا متقاضيان شخصي به آزمايشگاه ارسال مي نمايند .

5- ارزيابي واظهار نظر در رابطه با نمونه هايي كه  توسط مراكزي از قبيل نيروهاي مسلح ( ارتش وسپاه پاسداران ) جهت تعيين صلاحيت مصرف به آزمايشگاه ارسال مي شود .

6- ارزيابي وكنترل بهداشتي نمونه هاي ادارات وسازمانهاي دولتي مانند آموزش وپرورش در قالب طرح شير مدارس وتغذيه كمكي دانش آموزان.

7- ارزيابي ونظارت بر فعاليت آزمايشگاههاي واحدهاي توليدي مواد غذايي ,آرايشي . بهداشتي شامل بازديد توسط كارشناسان آزمايشگاه  بررسي واظهار نظر در رابطه با فرمهاي گزارشات ماهيانه فعاليت آزمايشگاههاي كارخانجات وواحدهاي توليدي. .

8- ارزيابي كنترل نمونه هاي ارسالي از مراجع قضايي وسازمانهاي تعزيرات حكومتي ونيروي انتظامي .

ب) فعاليتها  آموزشي:

1-   آموزش مسئولين فني ومسئول كنترل كيفيت وكارشناسان آزمايشگاه هاي واحدهاي توليدي .

2-   آموزش كارآموزان  رشته هاي صنايع غذايي وتغذيه در بخش هاي مختلف آزمايشگاه .

3-   آموزش كارشناسان همكار آزمايشگاههاي دانشكده هاي علوم پزشكي تحت پوشش استان وآزمايشگاه منطقه شمال شرق.

4-   آموزش هاي خاص به متقاضيان خاص

ج)فعاليتهاي پژوهشي تحقيقاتي :

اين فعاليت ها در قالب كميته تحقيق آزمايشگاه وبا همكاري كارشناسان آزمايشگاه انجام گرديد .

1- شركت فعال در همايش ها و سمسنارهاي علمي تخصصي

2- ارائه مقاله و پوسترهاي تحقيقاتي

3-  همكاري در فعايتهاي پوهشي با ساير مراكز علمي و اجرايي در قالب صرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي