مدیریت دارو و مواد تحت کنترل> اطلاعیه های تغییر قیمت دارو :

 

♦♦ اطلاعیه های تغییر قیمت دارو  :


* اردیبهشت 1397 * خرداد 1397  *  
* مهر 1396 * آذر 1396 * اسفند 1396
* فروردین 1396 * اردیبهشت 1396 * مرداد 1396
* بهمن 1395 * اسفند 1395    
* فروردین 1395 * اردیبهشت 1395 * شهریور 1395