مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر> اطلاعیه ها-بهمن ماه 94:

♦♦ اطلاعیه ها - بهمن 1394 :

* جمع آوری محصولات تقلبی با نام تجاری DOUCCE
* ریکال سوسپانسیون مترونیدازول