مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترلواحد امور بیمارستان ها


 

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک تلفن
مسئول واحد دکتر محمد حاتمی HatamiM[at]mums.ac.ir 38762407
کارشناسان دکتر خدیجه عابدین اوغلی
 AbedinKH1[at]mums.ac.ir 38762407

 

 ♦♦ شرح وظایف واحد :

 1- انجام بازدیدهای ادواری و اورژانسی از داروخانه های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه ( اعم از خصوصی و دولتی )
 2- ارسال بخشنامه ها و اطلاعیه وزارت متبوع و سازمان غذا و دارو به کلیه بیمارستانها
 3- نظارت بر تامین و تهیه داروهای مورد نیاز بر اساس دستورالعملهای سازمان و دانشگاه
 4-ارزیابی اعتبار بخشی مطابق به نامه کشوری وزارت متبوع در قالب برناهم مدون و تخصیص امتیاز واحد داروئی بیمارستانها
 5- نظارت بر انبار داروئی بیمارستانها و میزان انبارش بر اساس دستوررالعمل ها
 6- نظارت بر حسن اجرای برنامه طرح تحول سلامت در داروخانه ها و حسابداری ترخیص پرونده بیماران
 7- پیگیری و تلاش در جهت  ارتقاء داروخانه های بیمارستانها به بخش واحد داروئی بیمارستان 
 8- پیگیری و ایجاد   واحد DUE بیمارستانها با همکاری واحد  DUE دانشگاه
 9- پیگیری تفکیک حساب های داروئی از درمان  تا حصول نتیجه قطعی طبق دستوالعمل سازمان ، وزارت متبوع ، هیئت امنا و هیئت رئیسه دانشگاه 
 10- بررسی وضعیت داروخانه ها  از لحاظ  الف) مالی شامل: میزان خرید ، نرم افزار نظام نوین مالی ،میزان بدهی،مطالبات از شرکت های بیمه گزار ،کسورات داروئی و نحوه پرداخت شرکت های داروئی و پرسنلی.     ب) داروئی شامل: نحوه خرید (نقطه سفارش) ، میزان خرید ، نوع و کیفیت خرید ، میزان انبارش دارو،بررسی نرم افزار HIS ، قیمت و تاریخ انقضا  داروها  
 11 تدوین و تهیه آئین نامه و لیست داروهای استراتژیک دانشگاه
 12- پیگیری و حرکت به سمت تدوین و اصلاح فرایندها، اتوماسیون و مکانیزاسیون حداکثری
 13- بررسی شکایات از حوزه داروئی بیمارستانها و پیگیری تا حصور نتیجه
 14- ارزیابی سالیانه درخصوص استانداردهای داروخانه های بیمارستانی از نظر فضا،تجهیزات و نیرو انسانی
 15- آموزش و همکاری با مسئولین فنی داروخانه های بیمارستانی و شرکت در جلسات بیمارستانی و طرح تحول نظام سلامت  
 16- پیگیری و تلاش برای تهیه فارماکوپه های بیمارستانی و بروز رسانی ادواری آنها با کمک مسئولین فنی دارویی بیمارستانها
 17- پیگیری و اخذ گزارش از کمیته های دارو و تجهیزات بیمارستانها و حضور برنامه ریزی شده و متناوب در آن جلسات
 18- تشکیل جلسات  کمیته دارو و تجهیزات دانشگاه طبق برنامه و تقویم سالیانه  و پی گیری مصوبات آن
 19- تحلیل داده های دارویی بیمارستانها و ایجاد داشبورد مدیریتی تهیه و مصرف دارو دانشگاه
 20- معرفی توانمندی ها و دست آوردهای حوزه از طریق روابط عمومی معاونت