مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر>قوانین و مقررات>آیین نامه ها/ضوابط و شرایط تاسیس/دستورالعمل ها

♦♦ قوانین و مقررات :

1 آئین نامه ها
2 رفع ابهامات ضوابط/شرایط تاسیس داروخانه
3 ضوابط/شرایط تاسیس داروخانه(جدید)
4 ضوابط/شرایط تاسیس داروخانه(قدیم)
5 دستورالعمل ها/بخشنامه های داروئی