مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل>  واحد بازرسی
 
  
 

 

  نام و نام خانوادگي پست الكترونيك تلفن مستقيم
مسئول واحد دکتر سمانه احمدی Ahmadis2[at]mums.ac.ir 38763914 - داخلی 9466
كارشناسان   دکتر یوسف مهر افشان Mehrafshany[at]mums.ac.ir 38763914 - داخلی 9465
     

♦♦شرح وظايف:

1-    بازرسي از داروخانه هاي مشهدوشهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه

2-    رسيدگي به شكايات از داروخانه ها

3-    بررسي بازرسيهاي داروخانه هاي مشهدوشهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه و اقدامات لازم

4-    كارشناسی محل تاسيس وانتقال داروخانه

5-    كليه امور مربوط به قاچاق وتشكيل جلسات كميته تخصصي مبارزه با قاچاق دارو

6-    همکاری و هماهنگی بین بخشی با سازمانها و ارگانهای ذیل در جهت نظارت و پیگیری تخلفات دارویی و قاچاق دارو

    6-1-   مبارزه با قاچاق فرماندهي انتظامي

    6-2-   سازمان تعزيرات حكومتي

    6-3-   سازمان بازرگاني

    6-4-   اداره اماكن نيروي انتظامي

7-   بازرسي از داروخانه بيمارستانها

8-   ارزشيابي داروخانه ها درجهت ارتقاء خدمات دارويي

9-   اظهارنظر-نگهداري وامحاء داروهاي قاچاق وتاريخ گذشته

10-  ترخيص داروهاي پست، گمرك وداروهاي همراه مسافر

 
قابل ذكر است كه فعاليتهاي اين واحد دردوسال اخير افزايش كيفي وكمي قابل ملاحظه اي داشته است كه از بعد كمي با توجه به آمارها قابل دسترسي بوده وازلحاظ كيفي نيز به مواردذيل مي توان اشاره كرد:
 
1-   بازرسي داروخانه ها درشيفتهاي مختلف ‌‌(صبح،عصر،شب)وايام تعطيل

2-   انجام بازرسي درتيمهاي 2نفره(اكثر مواقع)

3-   نظارت جدي بر قيمت هادرجهت حفظ حقوق شهروندان

4-   اطلاع رساني ونظارت بر عدم عرضه داروهاي قاچاق وتقلبي وفاقدمجوز واقلام بهداشتي فاقدمجوز

5-   تهيه قاب وظايف مسؤل فني جهت نصب در داروخانه واتيكت  مسؤل فني براي تكريم ارباب رجوع

6-   تشديد برخوردبا داروخانه هاي كه رعايت قانون را نمي نمايند.
 

 ضمنا از فعاليتهاي جديد اين واحد كه از سال 1386شروع شده است ارزشيابي داروخانه ها با هدف شناسايي واحدهاي  فعالتر در زمينه ارائه خدمات دارويي وبه جهت تشويق و ايجاد انگيزه رقابت بيشتر در ارتقاء خدمات دارويي و رعايت حقوق شهروندان مي باشد.


♦♦ واحد فني و نظارت شامل موارد ذيل مي باشد :

* بازرسي از داروخانه ها    
* واحدشكايات مردمي    
* دریافت فرم شکایات مردمی   WORD PDF   
* ثبت شکایات