مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر > واحد تدارک و توزیع دارو

 
♦♦♦ واحد تدارک و توزیع دارو :
 
 

نام و نام خانوادگي

پست الكترونيك

تلفن

مسئول واحد

دكتر مهدي مروت دار

Morovatdarm1[at]mums.ac.ir

38762407

كارشناسان

دكترمحمدتقي حائري

Haerimt[at]mums.ac.ir

38762407

دكتر آرمین سیستانیان

sistanianA[at]mums.ac.ir

38762407

 

 

 

 
 ♦♦شرح وظايف واحد: 

1)نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي پخش دارويي استاني و سراسري

2)پيگيري در جهت تامين و نظارت بر نحوه توزيع و مصرف داروهاي يارانه اي

3)پيگيري در جهت تامين و نظارت بر نحوه توزيع و مصرف داروهاي بيماران خاص

4)پيگيري در جهت تامين و نظارت بر نحوه توزيع و مصرف داروهاي وارداتي
5)پيگيري كمبودهاي دارويي در سطح استان و تلاش در جهت تامين حداكثري آنها از طريق هماهنگي با شركت هاي پخش دارويي و اداره كل دارو

6)كارشناسي مكان هاي پيشنهادي براي تاسيس شركت هاي پخش استاني بر اساس اصول GSP و GDP

7)نظارت بر وضعيت انبارهاي شركت هاي پخش دارويي استاني و سراسري و اقدام در جهت بهبود وضعيت بر اساس اصول GSP و GDP

8)برگزاري مستمر ستاد تدارك و توزيع دارو با هدف پيگيري مسائل دارويي حوزه های تحت پوشش دانشگاه

9)خريد متمركز و توزيع تعدادي از داروها به منظور فراهم نمودن دسترسي مناسب براي شبكه هاي بهداشت و درمان و بيمارستان هاي تحت پوشش

10)دريافت و بررسي گزارش هاي ارسالي در خصوص اشكال موجود در برخي داروها و پيگيري لازم از طريق اداره كل دارو

11)اطلاع رساني به واحدهاي ارائه كننده خدمات دارويي ( سرپايي و بستري ) در خصوص جمع آوري برخي از سري هاي ساخت دارويي مشكل دار

12)اطلاع رساني درخصوص تغييرات قيمت هاي دارويي به سازمان هاي بيمه گر ، شبكه هاي بهداشت و درمان ، بيمارستان ها انجمن داروسازان و نيز قرار دادن در سايت معاونت غذا و داروي دانشگاه

13)پيگيري و تلاش در جهت رفع مشكلات دارويي بيماران مراجعه كننده به واحد تدارك و توزيع دارو

14)بررسي و پيگيري لازم درخصوص نحوه توزيع اقلام دارويي به واحدهاي ارائه كننده خدمات دارويي
15)نظارت بر امحاء ضايعات شركت هاي پخش دارو و كارخانجات داروسازي حوزه های تحت پوشش دانشگاه