مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل> واحد تدارک و توزیع دارو

 
♦♦♦ واحد تدارک و توزیع دارو :

 

 

نام و نام خانوادگي

پست الكترونيك

تلفن

مسئول واحد

دكتر آرمین سیستانیان

SistanianA[at]mums.ac.ir

38762407

كارشناسان

دکتر مسعود مذهب یوسفی

MozhabYM1[at]mums.ac.ir 

38762407

 

 

 

 

♦♦شرح وظايف واحد:

-- نظارت بر نحوه عملكرد شركت هاي پخش دارويي استاني و سراسري

-- پيگيري در جهت تامين و نظارت بر نحوه توزيع و مصرف داروهاي يارانه اي

-- پيگيري در جهت تامين و نظارت بر نحوه توزيع و مصرف داروهاي بيماران خاص

-- پيگيري در جهت تامين و نظارت بر نحوه توزيع و مصرف داروهاي وارداتي
-- پيگيري كمبودهاي دارويي در سطح استان و تلاش در جهت تامين حداكثري آنها از طريق هماهنگي با شركت هاي پخش دارويي و اداره كل دارو

-- كارشناسي مكان هاي پيشنهادي براي تاسيس شركت هاي پخش استاني بر اساس اصول GSP و GDP

-- نظارت بر وضعيت انبارهاي شركت هاي پخش دارويي استاني و سراسري و اقدام در جهت بهبود وضعيت بر اساس اصول GSP و GDP

-- برگزاري مستمر ستاد تدارك و توزيع دارو با هدف پيگيري مسائل دارويي حوزه های تحت پوشش دانشگاه

-- خريد متمركز و توزيع تعدادي از داروها به منظور فراهم نمودن دسترسي مناسب براي شبكه هاي بهداشت و درمان و بيمارستان هاي تحت پوشش

-- دريافت و بررسي گزارش هاي ارسالي در خصوص اشكال موجود در برخي داروها و پيگيري لازم از طريق اداره كل دارو

-- اطلاع رساني به واحدهاي ارائه كننده خدمات دارويي ( سرپايي و بستري ) در خصوص جمع آوري برخي از سري هاي ساخت دارويي مشكل دار

-- اطلاع رساني درخصوص تغييرات قيمت هاي دارويي به سازمان هاي بيمه گر ، شبكه هاي بهداشت و درمان ، بيمارستان ها انجمن داروسازان و نيز قرار دادن در سايت معاونت غذا و داروي دانشگاه

-- پيگيري و تلاش در جهت رفع مشكلات دارويي بيماران مراجعه كننده به واحد تدارك و توزيع دارو

-- بررسي و پيگيري لازم درخصوص نحوه توزيع اقلام دارويي به واحدهاي ارائه كننده خدمات دارويي
-- نظارت بر امحاء ضايعات شركت هاي پخش دارو و كارخانجات داروسازي حوزه های تحت پوشش دانشگاه