مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل > واحد آمار و آموزش

 
 
♦♦♦ واحد آمار و آموزش :

 ♦♦ رابط آموزش مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل:

                     
  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک تلفن
مسئول
دکتر محمد حاتمی HatamiM[at]mums.ac.ir 38762407
کارشناس بتول خاتمی نیا  khataminiab1[at]mums.ac.ir 38763915
 
 
 
 ♦♦ وظایف واحد :
 
* ارائه و تجزیه و تحلیل فعالیت های واحدهای مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر در قالب آمارهای فصلی و سالیانه
* آموزش داروسازان طرحی و تازه استخدام در خصوص وظایف سازمانی برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
* نیازسنجی ،برنامه ریزی و اجراء آموزش برای کارشناسان و کارکنان دارویی در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
* آموزش و اطلاع رسانی در زمینه ارتقاء سطح آگاهی های عمومی جامعه در خصوص فرهنگ صحیح مصرف دارو و جلوگیری از مصرف بی رویه دارویی
* برنامه ریزی و پیگیری بروزرسانی اطلاعات شبکه و سایت مدیریت دارو
* بازرسی و نظارت بر داروخانه های بیمارستان های است