مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر > واحد آمار و آموزش
 
♦♦♦ واحد آمار و آموزش :
 
♦♦ رابط آموزش مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر :
             دکتر محمدحاتمی
                      پست الكترونيك:HatamiM[at]mums.ac.ir

                      تلفن: 05138762407 
 
 
                      بتول خاتمی نیا
                     پست الکترونیک khataminiab1[at]mums.ac.ir
                     تلفن 8762407-0513  - داخلی 1671
 

 
 
♦♦ وظایف واحد :
 
  1. *  ارائه و تجزیه و تحلیل فعالیت های واحدهای مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر در قالب آمارهای فصلی و سالیانه
  2. * آموزش داروسازان طرحی و تازه استخدام در خصوص وظایف سازمانی برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  3. * نیازسنجی ،برنامه ریزی و اجراء آموزش برای کارشناسان و کارکنان دارویی در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
  4. * آموزش و اطلاع رسانی در زمینه ارتقاء سطح آگاهی های عمومی جامعه در خصوص فرهنگ صحیح مصرف دارو و جلوگیری از مصرف بی رویه دارویی
  5. * برنامه ریزی و پیگیری بروزرسانی اطلاعات شبکه و سایت مدیریت دارو
  6. * بازرسی و نظارت بر داروخانه های بیمارستان های است