سایت های مرتبط

مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر>سایت های مرتبط

♦♦ ليست سايت هاي مرتبط :  
 

نام سایت

آدرس سایت

معاونت غذا ودارو ایران

http://fdo.behdasht.gov.ir

سازمان غذا ودارو امریکا

http://www.fda.gov

سازمان بهداشت جهانی

http://www.who.int

اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

http://www.fdo.ir/v-drug

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://fdo.tums.ac.ir

وزارت بهداشت و درمان ایران

http://www.hbi.ir

معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی

www.fdo.sbmu.ac.ir

فارمایران

http://www.pharmiran.com

اطلاعات داروسازی در جهان

http://www.pharmweb.net
مرکز اطلاعات داروها و سموم

http://www.irdrug.com

داروها

http://www.drugs.com

ستاد مبارزه با مواد مخدر

http://www.dchq.ir

معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه

http://www.hbi.ir