مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی> اطلاعیه ها - اسفندماه 94:

 

♦♦ اطلاعیه ها - اسفند 1394 :

* الزام گذراندن دوره های آموزش بهداشت عمومی جهت پرسنل شاغل در کارخانجات
*