مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی> معرفی کارشناسان

 ♦♦♦ معرفی کارشناسان


ردیف نام و نام خانوادگی گروه تلفن مستقیم تلفن داخلی
1 خانم مهندس رضائیان
معاون اداره 38761183 9068
2 آقای مهندس مقدادی
مسئول واحد فنی و نظارت - سامانه جامع مدیریت غذا 
38049051 9051
 3 خانم مهندس احمدزاده  آمار‌ و‌ برنامه ريزي - نشان ایمنی و سلامت - گواهی حلال   38761183  
4 خانم مهندس مشیری
38761183 9069
5 خانم مهندس شعرباف    38761183  9068 
6 خانم مهندس عبدالهی   38761183  
7 آقای مهندس رام   38049048 9048
8 آقای مهندس اکرامی   38761183 9068
9 خانم مهندس صفائی   38795045  
10 آقای مهندس حدادان
فرآورده های لبنی 38797259
 
11 آقای مهندس نیک پویان  فرآورده های لبنی 38763923  
12 آقای مهندس صابر نبات - آبنات 38763923  
13 خانم مهندس فقیه نیا  بسته بندی چاي - زعفران  38049054  
14 خانم مهندس فرزانه شهرکی  بسته بندی خشکبار - ادویه - حبوبات  38049054  
15 آقای مهندس حسامی     محصولات آردی و نان 38763910  
16 آقای مهندس سلیمانی  محصولات آردی و قندی 38049066  
17 خانم مهندس قدری  محصولات آردی و قندی 38049057 9057
18 خانم مهندس ميرشاهي  محصولات آردی و قندی 38049057 9057
19 آقای مهندس عليرضا شهرکی 
فرآورده های گوشتی و حجیم شده - روغن 38763910  
20 آقای مهندس حاجی امیری   کمپوت کنسرو - سردخانه ها
38761178   
21  آقای مهندس رجوئی کمپوت کنسرو 38763923
 
22 آقای مهندس کاظمی صادرات - واردات 38763907 9049
23 خانم مهندس صاحب نسق صادرات - واردات 38763907 9049
24 آقای مهندس طباطبایی  نوشیدنی ها - عرقیات 38761178  
25 آقای دکتر پروین  آرایشی و بهداشتی - ظروف بسته بندی 
 38798620  
26 آقای دکتر دانای باغکی  آرایشی و بهداشتی - ظروف بسته بندی
 38798620  
27 خانم دکتر حاج زاده   آرایشی و بهداشتی - ظروف بسته بندی
38798620   
28 خانم دکتر دلاوری
آرایشی و بهداشتی - ظروف بسته بندی 38798620   
29 خانم دکتر اکبری آرایشی و بهداشتی - ظروف بسته بندی 38798620
 
30 خانم مهندس حریری
اطلاع رسانی غذا - قاچاق کالا - کمیسیون ماده 11
 38798620 9063
31 خانم مهندس ژیانی آموزش - شکایات 38761587 9057
32 خانم کاشفی   مسئول دفتر 38780563  9017
33 خانم خیاط باشی  تحريرات - آمار 38049055  9055
34 خانم ابریشمی   تحريرات  38049056 9056
35 آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتي  37634008-12