مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی>کمیته ها /کارگروه ها

 1- کميسيون بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي:

       کمیسیون بررسی و صدور پروانه های بهداشتی مؤسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وظیفه بررسی مدارک ارائه  شده توسط متقاضی جهت تأييد، صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی شامل بهره برداري، مسئول فنی، ساخت و شناسه نظارت كارگاهي را بر عهده دارند.

      اعضا کمیسیون فنی بررسی و صدور مجوز های بهداشتی:

       1- رئیس کمیته معاون غذا و دارو 
       2- دبیر کمیته مدير نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
       3- مدير آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
       4- کارشناس تخصصي اداره نظارت بر مواد غذایی
       5- کارشناس معرفی شده از بخش صنعت 
       6- نماینده جامعه مسئولین فنی

2- کميته FSMS

  کميته FSMS (food safety management system)وظیفه برنامه ريزي و آموزش اصول و مباني کاربرد سيستم مديريت ايمني مواد غذايي و. نحوه اجراي آن در سطوح مختلف شامل کارشناسان دستگاه هاي ذيربط، مديران و صاحبان صنايع غذايي و مسئولين فني در سطح استان، ساير کارکنان و دست اندر کاران زنجيره توليد تا مصرف مواد غذايي توسط افراد آموزش ديده، اجراي سياست ها، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه هاي مرتبط با سيستم مديريت ايمني مواد غذايي که از سوي کميته کشوري ابلاغ مي شوند، ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي به منظور اجراي بهينه برنامه هاي مشترک در خصوص موضوعات مربوط به ايمني غذا را بر عهده دارند.

 

اعضاء کميته:
 
        1- معاون غذا و دارو
        2- مدير نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
        3- نماينده کميته کشوري FSMS
        4- نماينده آزمايشگاه کنترل موادغذايي، آرایشی و بهداشتی
        5- اعضاء هيات علمي مرتبط
        6- کارشناسان تخصصي اداره نظارت بر مواد غذایی کارشناس معرفی شده از بخش صنعت
        7- نماينده انجمن مديران صنايع غذايي
        8- کارگروه استاندارد
 
 
3- کمیته PMS

  کميته Surveillance) PMS (Post Marketing وظیفه پايش محصولات غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در سطح عرضه را بر عهده دارند.

اعضاء کميته:

         1- معاون غذا و دارو
         2- مدير نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
         3- مدير آزمايشگاه کنترل موادغذايي، آرایشی و بهداشتی
         4- کارشناسان تخصصي مديريت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

4- کارگروه استاندارد وظیفه ايجاد تسهيلات جهت متقاضيان اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و توليدکنندگان، حذف موازي کاري ها و کاهش زمان انجام فرآيندها را بر عهده دارند.

 

اعضاء کارگروه:

   1- معاون غذا و دارو
   2- مدير نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
   3- مدير کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان خراسان رضوي
   4- کارشناس تخصصي اداره نظارت بر مواد غذایی
 
 
 
5- کارگروه ساماندهي موادغذايي

         کارگروه ساماندهي موادغذايي وظیفه هماهنگي با سازمان هاي مرتبط با امر کنترل مواد غذايي ( معاونت بهداشتي) را به منظور حذف موازي کاري و اثربخشي اقدامات کنترلي و همچنين نظام مند کردن کارگاه هاي توليد موادغذايي را به منظور ارتقاء ايمني غذا بر عهده دارند.

 

اعضاء کارگروه:

       1- معاون غذا و دارو
       2- معاون بهداشتي
       3- مدير نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
       4- مدير سلامت محيط و کار
       5- کارشناس تخصصي اداره نظارت بر مواد غذایی

 

6- کارگروه تخصصی محصولات آرایشی و بهداشتی

     کارگروه تخصصی محصولات آرایشی و بهداشتی وظیفه برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر محصولات آرايشي، بهداشتي سطح عرضه و مبارزه با قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی را بر عهده دارند.

 

اعضاء کارگروه:

      1- معاون غذا و دارو
      2- مدير نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
      3- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت
      4- کارشناسان تخصصي اداره نظارت بر مواد غذایی
      5- کارشناس اداره کل اطلاعات استان
      6- دبير کميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان
      7- دبير کميته فرهنگي اداره کل فرهنگ و. ارشاد اسلامي استان خراسان رضوي
      8-رئيس اتحاديه صنف بانوان آرايشگر مشهد