مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی>واحد آموزش

   

♦♦ واحد آموزش :

 

♦♦ رابط آموزش مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی :

  مهندس شیوا ژیانی

  پست الكترونيك:ZhianiAsh1[at]mums.ac.ir

  تلفن: 05138049057

 


آموزش اصطلاحي است كه دامنه آن طيف وسيعي از فعاليتها را در بر مي گيرد. آموزش به فرآيند انتقال معلومات، نگرش ها و مهارت ها از فرد يا گروهي به فرد يا گروه ديگر براي ايجاد تغييرات در ساختارهاي شناختي، نگرشي و مهارتي گفته مي شود.

كميته آموزش معاونت غذا و دارو از سال 1382 شروع به فعاليت كرد. هدف اين كميتهآموزش پرسنل، آموزش مسئولين فني واحدهاي توليدي و آموزش عموم مردم مي باشد.

در زمينه آموزش مسئولين فني واحدهاي توليدي، با توجه به دستورالعمل شماره 29211 مورخ 3/11/83 اداره کل نظارت برموادغذايي و بهداشتي وزارت بهداشت و درمان مبني بر لزوم گذراندن دوره هاي آموزشي توسط مسئولين فني و مديران و کسب حداقل 25 امتياز در هر سال ( دستورالعمل روش اجرايي پيوست مي باشد ) واحد آموزش معاونت غذا و دارو از سال 1384 مبادرت به پيگيري در برگزاري دوره هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آن توسط مؤسسات آموزشي نمود. در اين راستا و به منظور هماهنگي و اطلاع رساني به مسئولين فني و مديران واحدهاي توليدي از دوره هاي مورد تأييد اين معاونت مقرر گرديد تقويم آموزشي مورد تأييد با فواصل زماني اعلام گردد. بديهي است دوره هاي خارج از تقويم مذکور مورد تأييد و قابل قبول نمي باشند.