معاونت غذا و دارو>سایر واحدها> واحد حراست

 

♦♦ معرفی واحد حراست :


 

◊◊ مسئول واحد :
بهرام عشرتی
◊◊ تلفن :

051-38713644

داخلی : 9587

◊◊ پست الکترونیک :  EshratiB1[at]mums.ac.ir