معاونت غذا و دارو>سایر واحدها> واحد امور مالی

 

♦♦ معرفی واحد امور مالی :


◊◊ مسئول واحد :
فرهاد فعال
◊◊ تلفن :

051-38763931

داخلی : 9380

◊◊ پست الکترونیک :  VaziriBMR1[at]mums.ac.ir

 

◊◊ همکاران واحد :
مهدی ملکی
◊◊ تلفن :

051-38763931

داخلی : 9380

◊◊ پست الکترونیک :  MalekiM2[at]mums.ac.ir