معاونت غذا و دارو>سایر واحدها> واحد وب سایت

 

♦♦ معرفی واحد وب سایت :


◊◊ مسئول واحد :
مهندس مریم ربانی
◊◊ تلفن :

051-38049293

داخلی : 9293

◊◊ پست الکترونیک :  RabbaniM1[at]mums.ac.ir