معاونت غذا و دارو>سایر واحدها> واحد روابط عمومی


♦♦ معرفی واحد روابط عمومی :


◊◊ مسئول واحد :
مهندس مریم ربانی
◊◊ تلفن :

051-38049293

داخلی : 9293

◊◊ پست الکترونیک :  RabbaniM1[at]mums.ac.ir◊◊◊◊ روز جهانی غذا-مهر95 ◊◊◊◊

◊◊◊◊ مراسم روز جهانی غذا-سال 95 ◊◊◊◊

◊◊◊◊ مراسم روز جهانی غذا-سال 96 ◊◊◊◊

◊◊◊◊ همایش بین المللی فرآورده های حلال-سال 96 ◊◊◊◊