رزومه معاون غذا و دارو

  دكتر محمد رضا صابری(PharmD, PhD)

دانشیار گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی
(مدير آمار و  فنآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه)

 saberimr[at]mums.ac.ir

 

 

آدرس دانشکده داروسازی: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی، 1365-91775

آدرس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات: مشهد، انتهای باغ بیمارستان امام رضا (ع) مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، 3316-913791
تلفن: دانشکده داروسازی 65-8823255-0511          تلفن مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات: 8023041-0511
نمابر: دانشکده داروسازی 8823251-0511               نمابر مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات: 8548048-0511

 

 

رزومه فارسی                                                                  CV in english

 

سوابق تحصیلی

مراتب علمی

 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1374

مربی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1378-1374

 PhD شیمی دارویی و بیوانفورماتیک از دانشگاه کاردیف انگلستان 1382

استادیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد 1382 تا 1388

 

دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی مشهد  1388 تا کنون

 

شرکت در دوره های آموزشی

کارگاه های ارائه شده

 کارگاه روش تحقیق

 مدیریت منابع علمی در قالب نرم افزارهای Reference Manager  و EndNote

 مبانی سخت افزاری شبکه (CCNA)

 کاربرد کامپیوتر در داروخانه

 كارگاه كشوری مرور سيستماتيك

 کاربرد اینترنت و منابع اینترنتی برای داروساز

 كارگاه كشوری مديريت پژوهشی

 مبانی شیمی دارویی برای داروسازان

 چندین کارگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزارهای مدیریت مراجع    

 مدل سازی پروتئین با استفاده از نرم افزار modeller

 مبانی کاربری سیستم عامل لینوکس

 کارگاه بیوانفورماتیک و مبانی similarity search

 کارگاه بین المللی بررسی رتبه بندی دانشگاه ها با حضور شرکت QS

 کارگاه داکینگ با استفاده از نرم افزار Autodock

 

 کارگاه های مختلف در زمینه بسته نرم افزاری Office

 

سوابق اجرایی

سوابق تدریس

 مدیر داروخانه بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 1376-1374         

 شیمی آلی تئوری و عملی                                                                

 مدیر فرهنگی دانشکده داروسازی مشهد 1378-1375

 شیمی تجزیه تئوری و عملی

 سرپرست آموزش دانشکده داروسازی مشهد 1377-1376

 شیمی دارویی

 رئیس کتابخانه دانشکده داروسازی مشهد 1383 تا 1387

 بیوانفورماتیک

 مسئول واحد رایانه دانشکده داروسازی 1382 تا 1387

 بیوشیمی

 عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1383 تا 1387

 شیمی پروتئین ها

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1384 تا 1387

 اطلاع رسانی پزشکی

 عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385 تا 1386

 مبانی رایانه

 مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1384 تا کنون

 کارآموزی داروخانه

 عضو کمیته راهبری بیمارستان های هیئت امنایی 1385 تا 1388

 

 عضو شورای پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1387 تا 1388

 

 عضو کمسیون تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386 تا 1388

 

 عضو هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1389 تا کنون

 

 رئیس کمیته تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1386 تا کنون

 

 

علائق تحقیقاتی

 مدل سازی ملکولی،·  مطالعه برهمکنش پروتئین – لیگاند (Docking)،·  مدل سازی پروتئین ها،·  بیوانفورماتیک،·  شیمی دارویی،·  مطالعات SAR،·  مطالعات QSAR،·  طراحی،·  سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات دارویی به روش برون تن،·  طراحی،·  سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک مهار کننده های آنزیمی به روش برون تن،·  طراحی،·  سنتز و بررسی اثرات بیولوژیک داروهای ضد سرطان،·  دارورسانی داروهای ضد سرطان به روشهای نانوتکنولوژی،·  طراحی نرم افزارهای شیمی و مطالعات ملکولی