مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل> واحد امور داروخانه ها

 


                        
  نام و نام خانوادگي پست الكترونيك تلفن
مسئول واحد دكتر كاظم ظهوري زاده zohorizadehk[at]mums.ac.ir 38763903
كارشناسان دكتر مرضیه رامون Ramounm1[at]mums.ac.ir داخلی 9482
دکتر الهام صابر sabere1[at]mums.ac.ir داخلی 9482
      وحیده درخشان derakhshanv1[at]mums.ac.ir داخلی 9482 
 
 

 

شرح وظايف واحد : 


 • -- به عنوان دبيرخانه كميسيون قانوني امور داروخانه ها ( كميسيون ماده 20 )  وظيفه اجراي آيين نامه ها ، ضوابط و دستور العمل هاي مرتبط با امور داروخانه ها را عهده دار مي باشد .
 • -- ثبت نام افراد واجد شرايط تاسيس داروخانه و شركت هاي توزيع داروي استاني
 • -- امتيازبندي متقاضيان تاسيس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات
 • -- ارائه پيشنهادات جهت تدوين و تنظيم آيين نامه ها و ضوابط و رفع ابهامات و ايرادات در ضوابط پيشنهادي به وزارت متبوع
 • -- بررسي تناسب رشدجمعيت و ميزان نياز به داروخانه در شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • -- بررسي و ارائه راهكارهاي اجرايي و قانوني مناسب جهت ارتقاي كيفيت خدمات دارويي داروخانه
 • -- تاسيس داروخانه
 • -- ابطال و تاسيس همزمان داروخانه در همان محل
 • -- تائيد صلاحيت مسئول فني
 •  -- تبديل وضعيت ارائه خدمات دارويي داروخانه
 •  -- ابطال مجوز تاسيس داروخانه
 •  -- تاييدسنوات خدمتي داروسازان
 •  -- بررسي تخلفات داروخانه ها و اجراي ضوابط مربوطه
 •  -- انجام كليه امور مربوطه به روند قانوني و اداري تاسيس داروخانه ها شامل معرفي به شركتهاي دارويي و بيمه هاي خدمات درماني جهت انعقاد قرار داد بيمه و صدور پروانه هاي مربوطه و ...
 •  -- صدور پروانه مسئول فني داروخانه و شركتهاي توزيع داروي استاني
 •  -- صدور مجوز قائم مقام مسئول فني داروخانه
 •  -- تمديد اعتبار پروانه مسئولين فني داروخانه ها و شركتهاي توزيع داروي استاني