واحد امور داروخانه ها

 مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر واحد امور داروخانه ها

 


                        
  نام و نام خانوادگي پست الكترونيك تلفن
مسئول واحد دكتر كاظم ظهوري زاده zohorizadehk[at]mums.ac.ir 38763949
كارشناسان دكتر مرضیه رامون Ramounm1[at]mums.ac.ir داخلی 9482
      وحیده درخشان derakhshanv1[at]mums.ac.ir داخلی 9482 
 
 

 

شرح وظايف واحد : 


1)     به عنوان دبيرخانه كميسيون قانوني امور داروخانه ها ( كميسيون ماده 20 )

                         وظيفه اجراي آيين نامه ها ، ضوابط و دستور العمل هاي مرتبط با امور داروخانه ها را عهده دار مي باشد .

2)     ثبت نام افراد واجد شرايط تاسيس داروخانه و شركت هاي توزيع داروي استاني

3)     امتيازبندي متقاضيان تاسيس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات

4)     ارائه پيشنهادات جهت تدوين و تنظيم آيين نامه ها و ضوابط و رفع ابهامات و ايرادات در ضوابط پيشنهادي به وزارت متبوع

5)     بررسي تناسب رشدجمعيت و ميزان نياز به داروخانه در شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي مشهد

6)     بررسي و ارائه راهكارهاي اجرايي و قانوني مناسب جهت ارتقاي كيفيت خدمات دارويي داروخانه

7)     تاسيس داروخانه

8)     ابطال و تاسيس همزمان داروخانه در همان محل

9)     تائيد صلاحيت مسئول فني

10)   تبديل وضعيت ارائه خدمات دارويي داروخانه

11)   ابطال مجوز تاسيس داروخانه

12)   تاييدسنوات خدمتي داروسازان

13)   بررسي تخلفات داروخانه ها و اجراي ضوابط مربوطه

14)   انجام كليه امور مربوطه به روند قانوني و اداري تاسيس داروخانه ها شامل معرفي به شركتهاي دارويي و بيمه هاي خدمات درماني جهت انعقاد قرار داد بيمه و صدور پروانه هاي مربوطه و ...

15)   صدور پروانه مسئول فني داروخانه و شركتهاي توزيع داروي استاني

16)   صدور مجوز قائم مقام مسئول فني داروخانه

                   17)   تمديد اعتبار پروانه مسئولين فني داروخانه ها و شركتهاي توزيع داروي استاني