معاونت غذا و دارو> معرفی معاون غذا و دارو


♦♦ دکتر عباس اخگری
* معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
* استادیار گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
* پست الکترونیک : akhgariA[at]mums.ac.ir
** تحصیلات:
* دکترای عمومی ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (78-1372)
* دوره فرصت مطالعاتی 6 ماهه، دانشکده داروسازی، دانشگاه لویی پاستور، استراسبورگ، فرانسه (1384)
* دکترای PhD فارماسیوتیکس،دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (85-1379)

** گرایش های تحقیقاتی:
* فرآورده های دارویی آهسته رهش * سیستم های دارو رسانی به روده بزرگ
* نانوتکنولوژی دارویی * روکش دهی فرمولاسیون های دارویی
* پلیمرهای وابسته به pH و آهسته رهش * سیستم های زیست تجزیه پذیر
* عبور پذیری داروها * طراحی آماری experimental
* اصلاح خصوصیات پودرهای دارویی و اکسپیانت ها * نانوفيبرها

** سوابق برتر اجرایی و آموزشی:
* رتبه سوم کشوری در بین معاونت های غذا و دارو (1388)
* طراحی و راه اندازی آزمایشگاه نانوفن آوری دارویی در دانشکده داروسازی اهواز
* طراحی و راه اندازی داروخانه مدل آموزشی در دانشکده داروسازی اهواز
* عضو هیأت علمی برتر آموزشی دانشکده داروسازی اهواز در جشنواره آموزشی شهید مطهری (1387)
* رتبه دوم فرآیندهای برتر در حیطه روش ها و تکنیک های آموزشی در جشنواره آموزشی شهید مطهری (1393)

** لیست مقالات منتخب منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی:
Akhgari A., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Azimaie M. 2005. Statistical optimization of indomethacin pellets coated with pH-dependent methacrylic polymers for possible colonic drug delivery, Int. J. Pharm., 305, 22-30 *
Akhgari A., Farahmand F., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Vandamme T.F. 2006. Permeability and swelling studies on free films containing inulin in combination with different polymethacrylates aimed for colonic drug delivery, Eur. J. Pharm. Sci., 28, 307-314 *
Akhgari A., Sadeghi F., Afrasiabi Garekani H. 2006. Combination of time-dependent and pH-dependent polymethacrylates as a single coating formulation for colonic delivery of indomethacin pellets, Int. J. Pharm., 320, 137-142 *
Akhgari A., Sadeghi F., Afrasiabi Garekani H. 2009. Combination of inulin and time dependent polymethacrylates as a coating system to achieve colonic delivery of indomethacin, DARU, 17(3), 199-208 *
Akhgari A., Farahmand F., Afrasiabi Garekani H., Sadeghi F., Vandamme T.F. 2010. The effect of pectin on swelling and permeability characteristics of free films containing Eudragit RL and/or RS as a coating formulation aimed for colonic drug delivery,  DARU, 18(2), 91-96 *
Sharif Makhmal Zadeh B., Moshtaghi F., Rahim F., Akhgari A. 2010. Preparation and evaluation of sodium diclofenac loaded chitosan controlled release microparticles using factorial design, Int. J. Drug Dev. Res., 2(3), 468-475 *
Akhgari A., Abbaspour MR., Rezaee S., Kuchak A. 2011. Evaluation of the swelling, erosion and drug release from polysaccharide matrix tablets based on pectin and inulin, Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod., 6(1), 51-58 *
Akhgari A., Abbaspour MR., Pirmoradi S. 2011. Preparation and evaluation of pellets using acacia and tragacanth by extrusion-spheronization, DARU, 19(6), 417-423 *
Abbaspour MR., Akhgari A., Beygi V. 2012. Effect of NSAIDs on thermomechanical properties and permeability of Eudragit RS free films, Der Pharmacia Letter, 4(1), 67-75 *
Akhgari A., Heshmati Z., Sharif Makhmalzadeh B. 2013. Indomethacin electrospun nanofibers for colonic drug delivery: preparation and characterization, Adv. Pharm. Bull., 3(1), 85-90 *
Akhgari A., Abbaspour MR., Moradkhanizadeh M. 2013. Combination of pectin and Eudragit RS and Eudragit RL in the matrix of pellets prepared by extrusion-spheronization for possible colonic delivery of 5-amino salicylic acid, Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod., 8(2), 86-92 *
Akhgari A., Sadeghi H., Dabbagh MA. 2014. Modifying of flow and compressibility of corn starch using quasi-emulsion solvent diffusion method, Iran J. Basic Med. Sci., 17(8), 553-559 *
Jalali A., Moghimipour E., Akhgari A. 2014. Enhancing effect of bile salts on gastrointestinal absorption of insulin, Trop. J. Pharm. Res., 13(11), 1797-1802 *
Akhgari A., Saremi H., Khodayar MJ. 2015. Preparation and evaluation of vitamin A nanosuspension as a novel ocular drug delivery, Nanomed. J., 2(4), 283-290 *
Akhgari A. 2015. Role of Polysaccharides in Colon-Specific Drug Delivery, Jundishapur J. Nat. Pharm. Prod., 10(3), e30388 *
Akhgari A., Rotubati MH. 2016. Preparation and evaluation of electrospun nanofibers containing pectin and time-dependent polymers aimed for colonic drug delivery of celecoxib, Nanomed. J., 3(1), 43-48 *

♦♦ شرح وظایف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد :
* نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسیس مراکز تولید ، توزیع و نگهداری مواد داروئی ،غذائی آرایشی و بهداشتی
* بررسی و تنظیم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید و توزیع مواد داروئی و غذائی، آرایشی و بهداشتی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در ستاد وزارتخانه جهت رسیدگی و طرح موضوع درکمیسیون های قانونی
* نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ایمنی تاثیر بسته بندی برچسب گذاری و تبلیغات محصولات غذائی، آشامیدنی و ارایشی و بهداشتی
* بررسی در زمینه بهبود روش های نگهداری و عرضه و فروش محصولات داروئی ، آشامیدنی و بهداشتی و نظارت بر حسن جریان امور
* جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئی ، خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
* نظارت بر نحوه اجرای دقیق تولیدکنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهای تعیین شده برای مواد افزودنی کمکی و همچنین استعمال رنگ های مجاز و مواد بسته بندی و اعمال کنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحیت کمی و کیفی
* نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات درمورد آزمایشگاه های کنترل مواد غذائی داروئی و بهداشتی
* نظارت بر روش کار موسسات تولیدی و توزیع مواد داروئی ، خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سطح استان
* نظارت بر امور داروئی داروخانه های استان
* کنترل و ارزشیابی فعالیت های آزمایشگاه های داروئی ، غذائی ، و بهداشتی در استان
* کنترل موجودی دارو ، با توجه به نیاز مصرف واحدهای درمانی
* نظارت بر درخواست و موجودی دارو و اعمال نظارت فنی در مورد داروی تاریخ دار
* نظارت بر نحوه نگهداری داروهای خاص و مواد اعتیادآور و حسن اجرای امور
* نظارت بر نحوه گردآوری آمار مصرف داروهای مختلف در طی سال جهت بررسی بیماری های منطقه ای  و عمومی و گزارش به گروه های تحقیقی برای تحقیق علل شیوع بیماری ها در ارتباط با پیشگیری های لازم