مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی>واحد فناوری اطلاعات

 


واحد فناوری اطلاعات مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :


 

♦♦♦ معرفی واحد فناوری اطلاعات:
 
   
نام و نام خانوادگی: مهندس زهراسادت ارشادنیا
شماره تماس مستقيم: 051-38049070
شماره تماس داخلي: 9070
شماره نمابر: 051-38762841
پست الکترونیک: ershadniaz1[at]mums.ac.ir

 

 


شرح وظایف:

 

1 پیگیری جهت راه اندازی سامانه بازرسی ملزومات پزشکی و نظارت بر حسن اجرای آن
 2 پیگیری جهت راه اندازی سامانه بازرگانی ملزومات پزشکی و نظارت بر حسن اجرای آن
 3 ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی از مراکز تولید و توزیع ملزومات پزشکی در سطح استان
 4 ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی نکات ایمنی و گزارش های حوادث ناگوار مربوط به ملزومات پزشکی
 5 ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی گزارش بازدیدهای مربوط به اداره ملزومات پزشکی
6 ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی نیازهای آموزشی و آموزش های انجام شده توسط اداره  تجهیزات وملزومات پزشکی
7 تهیه بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ملزومات پزشکی
8 تهیه و به روزرسانی بانک اطلاعات فردی مسئولین فنی ملزومات پزشکی مراکز درمانی تابعه دانشگاه
9 پیگیری وبروز رسانی اطلاعات مربوط به سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه