مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی>واحد تولید


واحد تولید مدیریت نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی :


 

♦♦♦ معرفی واحد فنی و بازرگانی:
 
   
نام و نام خانوادگی: مهندس امیر نایب
شماره تماس مستقيم: 051-38049070
شماره تماس داخلي: 9070
شماره نمابر: 051-38762841
پست الکترونیک:  nayebja1[at]mums.ac.ir

 

 

شرح وظایف:

++پیوست