مدیریت امور دارو و مواد تحت کنترل> واحد نظارت بر داروهای مخدر و الکل 

 

 

 

  نام و نام خانوادگي پست الكترونيك تلفن مستقيم
مسئول واحد دكتر لیلا چیت چی ChitchiL2[at]mums.ac.ir 051-38713614
كارشناسان حوا نوری Noorih1[at]mums.ac.ir 051-38713614
حميدرضاصديق نژاد Sedighnejadhr1[at]mums.ac.ir 051-38781936
علی اکبر نجاتی Nejatiaa1[at]mums.ac.ir 051-38781936
علی اکبر پور ولی pourvaliaa2[at]mums.ac.ir 051-38781936


شرح وظايف:

- تدارك داروهاي مخدر و توزيع آن بين واحدهاي مصرف كننده در سراسر حوزه های تحت پوشش دانشگاه و نظارت بر روند صحيح واصولي مصرف داروهاي فوق و انجام بازرسي هاي مربوطه

واحدهاي مربوطه به شرح ذيل است :

-  كليه بيمارستانهاي خصوصي ، دولتي و خيريه

-  شبكه هاي بهداشت و درمان دانشگاه

-  درمانگاههاي واجد پروانه اتاق عمل

-  بيماران كانسري و صعب العلاج

-  درمانگاههاي ترك و بازتواني بيماران معتاد

-  جانبازان معزز جنگ تحميلي

2- نظارت بر توليد ، توزيع و مصرف الكل طبي در استان و صدور  حواله جهت مراكز توزيعي و پزشكي برابر بخشنامه هاي وزارت بهداشت

مراحل و فرآيندهاي اداري موجود در اين واحد به شرح ذيل مي باشد.

الف) مراحل تحويل دارو به بيماران سرطاني :

1- مدارك مورد نياز شامل:

1-1- فرم نسخه تنظيم شده توسط پزشك متخصص معالج

2-1- اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه بيمار

3-1- نتيجه بيوپسي يا راديولوژي كه دال بر بيماري باشد .

2- بررسي مدارك فوق توسط كارشناس و تائيد مدارك

3- تشكيل پرونده بيمار

4- صدور فاكتور

5- تحويل دارو به بيمار
 

ب ) بيماران صعب العلاج :

1- اخذ نامه از پزشك معالج

2- ارائه نامه پزشك به همراه مستندات مربوط به مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

3- بررسي توسط كميسيون پزشكي

4- صدور فاكتور و ارائه دارو در صورت تائيد كميسيون
 

ج) جانبازان معزز جنگ تحميلي

تحويل دارو به جانبازان معزز ، تنها با ارائه نامه از كلينيك درد بينادجانبازان كه به تائيد مقامات مربوطه در بيناد جانبازان رسيده باشد ، بر اساس ميزان و دستور داروئي قيد شده در نامه صورت مي گيرد .

 

د ) ارائه دارو به بيماران ترك اعتياد :

1- مراجعه بيمار به درمانگاه ترك اعتياد

2- مراجعه بيمار به اداره دارو و ارائه نامه درمانگاه به انضمام كپي و اصل شناسنامه و عكس

3- بررسي مدارك

4- صدور حواله جهت درمانگاه مبداء