تفویض اختیار فرآیند تمدید پروانه های ملزومات پزشکی با کلاس خطر AوB به معاونت غذاودارو


فرآیند تمدید پروانه های ملزومات پزشکی با کلاس خطر AوB (کلاس خطر پایین و متوسط) به اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذاوداروی دانشگاه تفویض اختیار گردید.

دکتر علیرضا عطاران،رئیس اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو با اشاره به واگذاری فرآیند تمدید پروانه های ملزومات پزشکی به معاونت غذاوداروی دانشگاه گفت:پیرو پیگیری ها ی معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر تمرکززدایی، تسهیل، تسریع  امور فرآیندهای مرتبط با ارباب رجوع و افزایش سطح رضایتمندی آنان، تمدید پروانه ملزومات پزشکی با کلاس خطر A و B (کلاس خطر پایین ومتوسط) به اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه واگذار شد.

 وی خاطر نشان کرد: در راستای این تفویض اختیار از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو به معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،تمدید اولین پروانه ملزومات پزشکی در خصوص باند زیر گچ توسط این معاونت صورت پذیرفت.

شایان ذکر است: پیش از تفویض اختیار فرآیند تمدید پروانه های ملزومات پزشکی به این معاونت، تولیدکنندگان بایستی با صرف وقت و هزینه زیاد از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذاودارو تمدید پروانه یکساله خود را پیگیری می کردند.


روابط عمومي معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکي مشهد


** بازديدكنندگان

امروز: 23
هفته جاری: 758
هفته‌ گذشته: 3750
ماه جاری: 11213
ماه گذشته: 17874